Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo Bayer Logo

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ - BİLENE SOR

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. (“Bayer” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem veriyoruz. Bayer olarak kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

Bu aydınlatma metni, www.kadinsagligi.com internet sitesinde (“Site”) yer alan BİLENE SOR canlı yardım kanalı aracılığı ile yürüttüğümüz faaliyetlerimizde veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu hukuki sebepler, kişisel verilerinizin yasal olarak işlenebileceği durumları ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin hangi hukuki sebeplere dayalı olarak ve hangi amaçlarla işlediğine dair açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Kişisel verileriniz, Kanun md. 5/2-f’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

  • BİLENE SOR üzerinden ilettiğiniz kadın sağlığına yönelik soruların alınması ve sağlık meslek mensubu derneği tarafından onaylanmış ve tıbbi olarak genel kabul görmüş bilgilendirmeler çerçevesinde sonuçlandırılması,
  • Canlı yardım kanalındaki sorun ve hataların tespiti ile canlı yardım kanalının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un md. 5/2-ç’de belirtilen “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

 

Kişisel verileriniz, Kanun md. 5/2-e’de belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

BİLENE SOR üzerinden gerçekleştirilen sohbet sırasında, kadın sağlığına ilişkin belirli konular ve tüm doğum kontrol yöntemleri hakkında, sağlık meslek mensubu derneği tarafından onaylanmış ve tıbbi olarak genel kabul görmüş bilgilendirmeler tarafınıza iletilmektedir. Sohbet sırasında kişisel sağlık durumunuza ilişkin bilgileri paylaşmamanızı, sağlık durumunuza ilişkin konuları en yakın sağlık meslek mensubuna danışmanızı tavsiye ederiz. Ancak bu verileri paylaşmanız halinde, sağlık verileriniz Kanun md. 6’da belirtilen “ilgili kişinin açık rızasını sağlaması” hukuki sebebine dayalı olarak, talebiniz üzerine paylaştığınız sağlık verileriniz doğrultusunda, farmakovijilans(yan etki/advers olay takibi) yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenecektir.

 

2. İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar kapsamında kimlik, iletişim, kullanıcı işlem bilgileri, (paylaşmanız halinde) sağlık ve canlı yardım kayıtları dahil BİLENE SOR canlı yardım kanalı üzerinden ilettiğiniz sorulara ilişkin bilgileriniz işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, “1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Dayanılan Hukuki Sebepler” başlığı altında yer verilen amaçlar kapsamında destek aldığımız hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin maddelerine uygunluk sağlıyoruz.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi, sitede yer alan BİLENE SOR canlı yardım kanalı üzerinden, otomatik veya kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin açık rızasının bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işliyoruz.

5. İlgili Kişi Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com e-posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.